2024-06-06 Paper of the Week

Title: Lattice study on finite density QC$_2$D towards zero temperature
Author: Kei Iida, Etsuko Itou, Kotaro Murakami, Daiki Suenaga
arXiv: http://arxiv.org/abs/2405.20566v1