2021-11-25 Paper of the Week

Title: Factorizing Wormholes in a Partially Disorder-Averaged SYK Model
Author: Kanato Goto, Kenta Suzuki, Tomonori Ugajin
arXiv: http://arxiv.org/abs/2111.11705v1